Vedtægter COMPAGNIE DE PETANQUE ESBJERG
 
November 2002-11-06 Ændret 6. november 2010 (§5). Ændret 2. november 2013 (§§5, 7, 8, 9). Ændret 6. november 2021 (§5).

Vedtægter:

§1 Klubbens Navn
er Compagnie de Pétanque. Klubben er stiftet den 19. november 1991, og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune.

§2 Klubbens Formål
er pétanquespil og dertil hørende klubaktiviteter.

§3 Medlemskab
Alle, der vil medvirke til opfyldelse af klubbens formålsparagraf, og i øvrigt overholde klubbens vedtægter, kan optages som medlemmer.
Modarbejder et medlem klubbens vedtægter, kan bestyrelsen suspendere vedkommende, indtil førstkommende generalforsamling har godkendt/underkendt suspensionen. Det pågældende medlem skal behørigt underrettes om såvel suspension som generalforsamling, ved hvilken vedkommende har ret til at være til stede og til at tale, men ikke har stemmeret.
Godkendes suspensionen, er den pågældende ekskluderet af klubben. 

§4 Indskud/Kontingent
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Restance med kontingent ud over en af generalforsamlingen fastsat frist, medfører fortabelse af medlemsretten, og generhvervelse kan ikke finde sted, medmindre restancen er betalt eller eftergivet af generalforsamlingen. Medlemmet modtager et eksemplar af klubbens gældende vedtægter.

§5 Klubbens Bestyrelse
består af 5 medlemmer. Desuden vælges én suppleant. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således på lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og på ulige årstal 3 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanten vælges for ét år. 
Genvalg kan finde sted, dog skal pågældende enten ved personlig tilstedeværelse eller skriftligt have givet tilsagn til dette.
Efter generalforsamlingen og inden udgangen af november måned skal bestyrelsen konstituere sig.
Bestyrelsen leder alle klubbens anliggender i henhold til vedtægterne og under ansvar over for generalforsamlingen. Formanden leder bestyrelsens møder, der afholdes efter formandens bestemmelse eller efter begæring af et eller flere af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kassereren er til enhver tid pligtig til at meddele bestyrelsen alle ønskede oplysninger vedrørende klubbens økonomiske forhold. Alle ind- og udbetalinger skal så vidt muligt ske via giro eller pengeinstitutkonto. Tegningsret har formand og kasserer. I deres fravær overgår retten til et flertal i bestyrelsen.
Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september, og regnskabet skal være færdiggjort til revidering syv dage inden generalforsamlingen og forelægges ved generalforsamlingen.

§6 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den første lørdag i november. Indkaldelse skal ske på økonomisk forsvarlig måde senest 14 dage før.
Forslag, der ønskes behandlet på generalfforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan på samme måde og med samme varsel indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 25% af medlemmerne fremsætter begæring herom med motiveret forslag til behandling.
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender og er beslutningsdygtig, når lovlig indvarsling har fundet sted. Enhver afstemning på generalforsamlingen skal være hemmelig, skriftlig, hvis blot ét af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer kræver det.
Stemmeberettiget er ethvert medlem, som ikke har noget økonomisk udstående med klubben.

§7 Dagsorden For Generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

§8 Klubbens Vedtægter
Ændring af vedtægterne kan vedtages af generalforsamlingen med 2/3 af stemmerne, såfremt ændringen er varslet i indkaldelsen.

§9 Klubbens Opløsning
kan vedtages på en generalforsamling, når mindst 4/5 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer skriftligt herfor.
Opnås denne stemmeflerhed ikke, kan der indvarsles til ekstraordinær generalforsamling, 
som da afgør spørgsmålet ved simpel stemmeflerhed.
Ved en sådan opløsning vil evt. værdier i klubben tilfalde almennyttigt foreningsarbejde inden for Esbjerg Kommune.