På denne side finder du links til:

DGI Petanque Sydvest' Kalender. Tryk her

Søgning i DGI's aktivtetskalender. Tryk her.

DGI Sydvest turneringer 2020 Double Tryk her

DGI Sydvest turneringer 2020 Hold      Tryk her

Derudover vil der komme links til spilleplaner, resultater og stillinger efterhånden som de forskellige turneringer går igang. 

Vedtægter COMPAGNIE DE PETANQUE ESBJERG
 
November 2002-11-06 Ændret 6. november 2010 (§5). Ændret 2. november 2013 (§§5, 7, 8, 9).

Vedtægter:

§1 Klubbens Navn
er Compagnie de Pétanque. Klubben er stiftet den 19. november 1991, og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune.

§2 Klubbens Formål
er pétanquespil og dertil hørende klubaktiviteter.

§3 Medlemskab
Alle, der vil medvirke til opfyldelse af klubbens formålsparagraf, og i øvrigt overholde klubbens vedtægter, kan optages som medlemmer.
Modarbejder et medlem klubbens vedtægter, kan bestyrelsen suspendere vedkommende, indtil førstkommende generalforsamling har godkendt/underkendt suspensionen. Det pågældende medlem skal behørigt underrettes om såvel suspension som generalforsamling, ved hvilken vedkommende har ret til at være til stede og til at tale, men ikke har stemmeret.
Godkendes suspensionen, er den pågældende ekskluderet af klubben. 

§4 Indskud/Kontingent
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Restance med kontingent ud over en af generalforsamlingen fastsat frist, medfører fortabelse af medlemsretten, og generhvervelse kan ikke finde sted, medmindre restancen er betalt eller eftergivet af generalforsamlingen. Medlemmet modtager et eksemplar af klubbens gældende vedtægter.

§5 Klubbens Bestyrelse
består af 4 medlemmer. Desuden vælges én suppleant. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen forskudt, således at der hvert år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Første gang, der vælges efter disse regler, vælges 2 af de 4 bestyrelsesmedlemmer for ét år. Suppleanten vælges for ét år. Er antallet af stemmer for to eller flere kandidater lige, afgøres valget ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted, dog skal pågældende enten ved personlig tilstedeværelse eller skriftligt have givet tilsagn til dette.
Efter generalforsamlingen og inden udgangen af november måned skal bestyrelsen konstituere sig.
Bestyrelsen leder alle klubbens anliggender i henhold til vedtægterne og under ansvar over for generalforsamlingen. Formanden leder bestyrelsens møder, der afholdes efter formanden bestemmelse eller efter begæring af et eller flere af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kassereren er til enhver tid pligtig til at meddele bestyrelsen alle ønskede oplysninger vedrørende klubbens økonomiske forhold. Alle ind- og udbetalinger skal så vidt muligt ske via giro eller pengeinstitutkonto. Tegningsret har formand og kasserer. I deres fravær overgår retten til et flertal i bestyrelsen.
Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september, og regnskabet skal være færdiggjort til revidering syv dage inden generalforsamlingen og forelægges ved generalforsamlingen.

§6 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den første lørdag i november. Indkaldelse skal ske på økonomisk forsvarlig måde senest 14 dage før.
Forslag, der ønskes behandlet på generalfforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan på samme måde og med samme varsel indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 25% af medlemmerne fremsætter begæring herom med motiveret forslag til behandling.
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender og er beslutningsdygtig, når lovlig indvarsling har fundet sted. Enhver afstemning på generalforsamlingen skal være hemmelig, skriftlig, hvis blot ét af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer kræver det.
Stemmeberettiget er ethvert medlem, som ikke har noget økonomisk udstående med klubben.

§7 Dagsorden For Generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

§8 Klubbens Vedtægter
Ændring af vedtægterne kan vedtages af generalforsamlingen med 2/3 af stemmerne, såfremt ændringen er varslet i indkaldelsen.

§9 Klubbens Opløsning
kan vedtages på en generalforsamling, når mindst 4/5 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer skriftligt herfor.
Opnås denne stemmeflerhed ikke, kan der indvarsles til ekstraordinær generalforsamling, 
som da afgør spørgsmålet ved simpel stemmeflerhed.
Ved en sådan opløsning vil evt. værdier i klubben tilfalde almennyttigt foreningsarbejde inden for Esbjerg Kommune.

Compagnie de Pétanque er en pétanqueklub i Esbjerg centrum.

Klubben blev stiftet i 1991 og kunne derfor fejre sit 25 års jubilæum i 2016.

Turneringer i 2020 er nu endelig kommet igang resultater og stillinger kan findes under punktet
DGI Info 2020

Spilletider:

Tirsdag og torsdag spilles fra kl. 15.00 til ca. kl. 17.00 eller fra
kl. 16.00 til ca. 18.00 afhængig af vintertid/sommertid.
Søndage spilles fra kl. 10.00 til ca. 12.00 hele året rundt.

Man spiller de dage, hvor man har tid og lyst.

Spillested:


Der spilles på pétanquebanen, der ligger ved siden af Esbjerg Bibliotek, på hjørnet af Sverrigsgade og Finsensgade.
Der spilles hele året rundt, dog afhængig af vejret.

Turneringer:

Vil du spille turneringer mod andre spillere i klubben eller fra andre klubber?.
Så læs mere om dette under punktet Egne Turneringer 2020 i menuen.

Nye medlemmer:

Er altid velkomne, henvendelse kan ske til en af kontaktpersonerne.Man er velkommen til at komme og prøve spillet et par gange, inden man melder sig ind.

Kontingent:

kr. 275,00 pr. år.

 
   


1363783212

Kontaktpersoner:

Formand John Kronborg Jensen

telf: 4013 9901
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretær Inger Hjerrild
telf: 2336 7908
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kasserer Bia Allin
telf: 7515 0674 / 2485 5567

Turneringer:

I sommerhalvåret afvikler  Compagnie de Pétanque 4 venskabsturneringer i Esbjerg med omkringliggende byers pétanqueklubber som gæster.

Datoerne for turneringerne  i 2020:

Forårsturnering:       Søndag d. 17. maj  AFLYST 
Sommerturnering:    Lørdag d. 20. juni  AFLYST
Klubmesterskaber:   Lørdag d. 29. august
Regnvejrsturnering:  Søndag d. 25. oktober

Spillested: 

Pétanquebanen, der ligger ved siden af Esbjerg Bibliotek på hjørnet, af Sverrigsgade og Finsensgade. 

Konditioner generelt:

For alle 4 turneringer gælder nedenstående konditioner:
Indskrivning, betaling og kaffe kl. 09.30 kampene starter kl.10.00
Der spilles 2 kampe før frokost og 2 kampe efter frokost.
Vinderne (nr. 1,2,3 og 4) findes ud fra det samlede pointtal.
Der spilles efter DGI's regler dvs. max. en time + 2 runder pr.kamp.
Tilmelding til formanden  2 dage forud for turneringen - gælder også klubbens medlemmer.
Pris for deltagelse: kr. 60,00. betales ved indskrivning.


Invitationsturneringer:

I løbet af sæsonen modtager klubben også invitationer til turneringer og andre aktiviteter
fra DGI og fra andre klubber i regionen. Medlemmerne orienteres om dette af bestyrelsen. 

Klubben er medlem af DGI. Det giver mulighed for at deltage i lokale landsdelsturneringer, som giver adgang til landsmesterskaberne. Det er også muligt at deltage i større DGI-pétanquestævner. Se nærmere herom på DGI's hjemmeside.  www.dgi.dk/petanque/petanque

Bestyrelse:

Formand John Kronborg Jensen
telf: 40 13 99 01
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

1363783421

Sekretær Inger Hjerrild
telf: 23 36 79 08
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestyrelsesmedlem Lis Klemmensen
telf: 50 51 33 82

Bestyrelsesmedlem Jesper Allin 
telf: 75 15 06 74 / 20 89 06 74

 

 

Suppleant Birger Kledal 
telf: 75 13 28 62

 

Kasserer Bia Allin 
telf: 75 15 06 74 / 24 85 55 67